gzyms
  Student data   Test instructions   Page direction

Q1           Score:  3.23
 metody pośrednie
 metody bezpośrednie
Q2           Score:  3.23
 wszystkich dóbr i usług
 dóbr wrażliwych
Q3           Score:  3.23
 centralna baza danych monitorująca rozliczenia z tytułu VAT
 hurtownia danych VAT
Q4           Score:  3.23
 niewystarczające dochody
 brak możliwości znalezienia pracy
 pracododawca proponuje wyższe wynagrodzenie bez rejestrowania umowy o pracę
 wysoka składka ubezpieczeniowa
 niechęć wiązania się na stałe z miejscem pracy
Q5           Score:  3.23
 hurtownia danych VAT
 centralna baza danych monitorująca rozliczenia z tytułu VAT
Q6           Score:  3.23
 badania rynku pracy
 badania podatkowe
 metody monetarne
 pośrednie metody delfickie
 metody rezydualne
 badania gospodarstw domowych
 pośrednie analityczne metody cząstkowe
Q7           Score:  3.23
 4,34 mld EUR
 5,24 mld EUR
 4,91 mld EUR
 3,98 mld EUR
Q8           Score:  3.23
 True
 False
Q9           Score:  3.23
 korupcja
 obciążenia podatkowe i parapodatkowe
 stopa bezrobocia
 stopień rozwoju kraju
 PKB
 tax morale społeczeństwa
 nierówności płacowe
 kapitał społeczny
 jurysdykcja
Q10           Score:  3.23
 128
 138
 118
 98
Q11           Score:  3.23
 2074,03
 2138,04
 2005,02
 2829,01
Q12           Score:  3.23
 True
 False
Q13           Score:  3.23
 występowanie szarej gosp. jest efektem niedostatecznego rozwoju gospodarczegi, przestarzałego systemu biurokratycznego i niemodernizowanych metod pracy
 szara strefa gosp. występuje w skutek wysokich podatków i skomplikowanych przepisów, które ograniczają swobodne działanie mechanizmu rynkowego
 aktywność niezarejestrowana powstaje jako efekt niewystarczającej interwencji rządu w gosp. i niedostatecznych gwarancji pracowniczych, opieki społ
Q14           Score:  3.23
 PKB
 ilość pieniadza w obiegu
 srodki wydane na energie elektryczna
 dane GUS
Q15           Score:  3.23
 pracownik
 pracodawca
Q16           Score:  3.23
 podział płatności
 odpowiedzialność solidarna
 jednolity plik kontrolny
 ograniczenie płatności gotówkowych
 centralna baza danych monitorująca rozliczenia VAT
Q17           Score:  3.23
 True
 False
Q18           Score:  3.23
 True
 False
Q19           Score:  3.23
 tak
 nie
Q20           Score:  3.23
 tempo wzrostu gosp
 poziom rozwoju technologicznego
 konkurencyjność gosp
 wysokość obciążeń podatkowych
 poziom nierówności dochodowych
 wysokość transferów społecznych
 stopień biurokratyzacji państwa
Q21           Score:  3.23
 jeszcze jak
 nie
Q22           Score:  3.23
 Szwecja USA Niemcy
 Szwecja UK NZ
 Szwecja Francja Australia
Q23           Score:  3.23
 True
 False
Q24           Score:  3.23
 stronnicze wspieranie urzędników publicznych
 dostarcza urzędnikom i biurokracji okazji do podejmowania oficjalnych decyzji w zamian za korzystnne polityczne wsparcie
Q25           Score:  3.23
 odzwierciedlenie rzeczywistości
 obliczane różnice w faktycznych i deklarowanych wielkościach makroekonomicznych mogą być wynikiem działania innych czynników niezwiązanych z szarą gospodarką
 obliczane różnice w faktycznych i deklarowanych wielkościach mikroekonomicznych mogą być wynikiem działania innych czynników niezwiązanych z szarą gospodarką
Q26           Score:  3.23
 Belgii
 USA
 NZ
 Liechtenstein
Q27           Score:  3.23
 Zimbabwe
 Haiti
 Korea Pn
 Jordania
 Nigeria
Q28           Score:  3.23
 4%
 18%
 6%
 11%
Q29           Score:  3.23
 analizie ilości gotówki w obiegu
 analizie ilości gotówki i pieniadza elektronicznego w obiegu
Q30           Score:  3.23
 True
 False
Q31           Score:  3.23
 kontrolną
 prewencyjną


   Questions you haven't answered yet:


Are you sure you want to end this test and send your answers?

  All copy rights reserved © free-quiz-maker.com
  2023
operation time = 0.015691995620728