فیزیا
  Student data   Test instructions   Page direction

Q1           Score:  2.04
 A
 B
 C
 D
Q2           Score:  2.04
 A
 B
 C
 D
Q3           Score:  2.04
 A
 B
 C
 D
Q4           Score:  2.04
 A
 B
 C
 D
Q5           Score:  2.04
 A
 B
 C
 D
Q6           Score:  2.04
 A
 B
 C
 D
Q7           Score:  2.04
 A
 B
 C
 D
Q8           Score:  2.04
 A
 B
 C
 D
Q9           Score:  2.04
 A
 B
 C
 D
Q10           Score:  2.04
 A
 B
 C
 D
Q11           Score:  2.04
 A
 B
 C
 D
Q12           Score:  2.04
 A
 B
 C
 D
Q13           Score:  2.04
 A
 B
 C
 D
Q14           Score:  2.04
 A
 B
 C
 D
Q15           Score:  2.04
 A
 B
 C
 D
Q16           Score:  2.04
 A
 B
 C
 D
Q17           Score:  2.04
 A
 B
 C
 D
Q18           Score:  2.04
 A
 B
 C
 D
Q19           Score:  2.04
 A
 B
 C
 D
Q20           Score:  2.04
 A
 B
 C
 D
Q21           Score:  2.04
 A
 B
 C
 D
Q22           Score:  2.04
 A
 B
 C
 D
Q23           Score:  2.04
 A
 B
 C
 D
Q24           Score:  2.04
 A
 B
 C
 D
Q25           Score:  2.04
 A
 B
 C
 D
Q26           Score:  2.04
 A
 B
 C
 D
Q27           Score:  2.04
 A
 B
 C
 D
Q28           Score:  2.04
 A
 B
 C
 D
Q29           Score:  2.04
 A
 B
 C
 D
Q30           Score:  2.04
 A
 B
 C
 D
Q31           Score:  2.04
 A
 B
 C
 D
Q32           Score:  2.04
 A
 B
 C
 D
Q33           Score:  1.02
 A
 B
 C
 D
Q34           Score:  2.04
 A
 B
 C
 D
Q35           Score:  2.04
 A
 B
 C
 D
Q36           Score:  2.04
 A
 B
 C
 D
Q37           Score:  2.04
 A
 B
 C
 D
Q38           Score:  2.04
 A
 B
 C
 D
Q39           Score:  2.04
 A
 B
 C
 D
Q40           Score:  2.04
 A
 B
 C
 D
Q41           Score:  2.04
 A
 B
 C
 D
Q42           Score:  2.04
 A
 B
 C
 D
Q43           Score:  1.02
 A
 B
 C
 D
Q44           Score:  2.04
 A- E2بوE6
 B-E2بوE5
 C-E2بوE4
 D-E2بوE3
Q45           Score:  2.04
 A
 B
 C
 D
Q46           Score:  2.04
 A
 B
 C
 D
Q47           Score:  2.04
 A
 B
 C
 D
Q48           Score:  2.04
 A
 B
 C
 D
Q49           Score:  2.04
 A
 B
 C
 D
Q50           Score:  2.04
 A
 B
 C
 D


   Questions you haven't answered yet:


Are you sure you want to end this test and send your answers?

  All copy rights reserved © free-quiz-maker.com
  2023
operation time = 0.014929056167603